Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Zamknięcie panelu rejestracyjnego

Rejestracja uczestników zakończona

Sza­nowni Pań­stwo, zakoń­czy­li­śmy reje­stra­cję uczest­ni­ków. W razie pytań bądź zmian w wybra­nych pane­lach pro­simy o kon­takt z Biu­rem Obsługi Kon­gresu.

powrót