Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Zamek Książąt Pomorskich - wystawy

Praca kobiety nigdy się nie kończy

Wystawa została przy­go­to­wana we współ­pracy z Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tury w Kra­ko­wie. Jej tytu­łem prze­wod­nim stało się przy­sło­wie angiel­skie odno­to­wane na początku XVII wieku: „A woman’s work is never done”, czyli „praca kobiety nigdy się nie koń­czy”. Wśród stu dwu­dzie­stu sze­ściu rycin two­rzą­cych eks­po­zy­cję, znaj­dują się zna­ko­mite dzieła m.in.: Albrechta Dürera, Rem­brandta van Rijn, Petera Paula Rubensa, Wil­liama Hogar­tha, liczne prace twór­ców szkoły wło­skiej, fran­cu­skiej i nider­landz­kiej oraz kobiet — rytowniczek.

Pod­stawą sce­na­riu­sza jest zestaw prac gra­ficz­nych powsta­łych na prze­strzeni od XV do XIX wieku, przed­sta­wia­ją­cych kobiety, ich pracę i codzien­ność, funk­cje i role spo­łeczne (zarówno te stan­dar­dowe, jak i te daleko wykra­cza­jące poza myślowe ste­reo­typy), ujęte w sied­miu dzia­łach tema­tycz­nych: „Matka”, „Towa­rzyszka i sługa”, „Przed­miot”, „Muza”, „Wojow­niczka”, „Wzór dobry, wzór zły”,  „Sza­farka dobra i zła”. Prace współ­cze­sne ten ciąg dopeł­niają, a jed­no­cze­śnie sta­wiają przed widzem pyta­nie, w jaki spo­sób i w jakich kon­tek­stach te kobiece arche­typy poja­wiają się  współ­cze­śnie. W prze­ci­wień­stwie do „pła­skich” gra­fik prze­wa­żają wśród nich prace prze­strzenne. Wybrano je, mając na wzglę­dzie ich „pra­co­witą”, „nie­koń­czącą się” strukturę.

Obiekty uży­czone zostały na wystawę ze zbio­rów: Biblio­teki Nauko­wej PAUPAN w Kra­ko­wie, Muzeum Naro­do­wego w Kra­ko­wie, Gale­rii Zde­rzak w Kra­ko­wie (prace Erwiny Ziom­kow­skiej) oraz arty­stów: Anny Jesinowicz-Nguyen, Mał­go­rzaty Łojko i Toma­sza Rogalińskiego.

Wystawa z okazji 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Wystawa zor­ga­ni­zo­wana została przez IAE PAN Ośro­dek Arche­olo­gii Kra­jów Nad­bał­tyc­kich w Szcze­ci­nie i uka­zuje naj­waż­niej­sze osią­gnię­cia badaw­cze Ośrodka z ostat­nich 6 dekad. Osią­gnię­cia te, zapre­zen­to­wane w for­mie poste­rów, przed­sta­wiają przede wszyst­kim wyniki badań arche­olo­gicz­nych pro­wa­dzo­nych w Szcze­ci­nie, Woli­nie, Koło­brzegu, a także w innych miej­scach naszego województwa.

Nasza droga do wolności

Wystawa zor­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Konie i Natura” już po raz szó­sty pre­zen­tuje doku­menty i pamiątki zwią­zane z rocz­nicą odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Eks­po­naty pocho­dzą ze zbio­rów orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich mia­sta Szcze­cin oraz od pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów. Znaj­dują się wśród nich m.in. kore­spon­den­cja wojenna, pla­katy, por­trety, medale, foto­gra­fie, mili­ta­ria, przed­mioty codzien­nego użytku i mate­riały prasowe.

Gabinet Lubinusa

W począt­kach XVII wieku Eil­hard Lubi­nus, na zle­ce­nie księ­cia Filipa Juliu­sza, przez wiele lat pro­wa­dził szcze­gó­łowe bada­nia i prace, dzięki któ­rym odkry­wać dziś możemy dzieje daw­nego Pomo­rza. Stwo­rzył Wielką Mapę Księ­stwa Pomor­skiego, któ­rej wyjąt­kowo cenny egzem­plarz nabyty przez Zamek Ksią­żąt Pomor­skich dzięki dota­cji z budżetu Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego, stał się impul­sem do utwo­rze­nia eks­po­zy­cji poświę­co­nej dzie­łom i życiu jej twórcy. Wystawa przy­bliża nie tylko histo­rię powsta­nia mapy uzna­wa­nej za jedno z naj­wy­bit­niej­szych osią­gnięć kar­to­gra­ficz­nych XVII wieku, ale poka­zuje rów­nież, jak wyglą­dała praca kar­to­grafa w ówcze­snej Euro­pie. W skład eks­po­zy­cji wcho­dzą wyjąt­kowe zabytki euro­pej­skiej kar­to­gra­fii, któ­rych auto­rem był Lubi­nus — Wielka Mapa Księ­stwa Pomor­skiego (uni­ka­towe tło­cze­nie z 1758 r.), Mapa Księ­stwa Rugij­skiego (1609) oraz Nowa Naj­świet­niej­sza Mapa Księ­stwa Pomor­skiego (1633). W Gabi­ne­cie znaj­dują się rów­nież repliki uży­wa­nych przez geo­grafa instru­men­tów pomia­ro­wych i model sie­dem­na­sto­wiecz­nej fre­gaty uży­czony przez Muzeum w Wolgaście.

Cela Czarownic

Z histo­rią Szcze­cina wiążą się losy wielu kobiet, które padły ofiarą uprze­dzeń i nie­spra­wie­dli­wo­ści w cza­sach, kiedy w Euro­pie powszechne stały się pro­cesy o czary i widok pło­ną­cych sto­sów. Masowe „polo­wa­nia na cza­row­nice” roz­po­częły się pod koniec XVI wieku, przyj­mu­jąc punkt szczy­towy w kolej­nym stu­le­ciu i pochła­nia­jąc życie setek tysięcy ofiar. Ze szcze­ciń­skim zam­kiem i rodziną ksią­żęcą zwią­zana jest szcze­gólna histo­ria posą­dzo­nej o czary Sydo­nii von Borck. Jej losy przy­bliża pre­zen­to­wana na wysta­wie pro­jek­cja holo­gra­ficzna, a także repro­duk­cje rycin pocho­dzą­cych ze zbio­rów Biblio­teki Nauko­wej PAUPAN w Kra­ko­wie, ory­gi­nalne narzę­dzia kar i tor­tur udo­stęp­nione przez Muzeum Naro­dowe w Kra­ko­wie, a także ich repliki. Eks­po­zy­cję wzbo­gaca cykl prac Andrzeja Macie­jew­skiego, które są współ­cze­sną inter­pre­ta­cją dzie­jów oskar­żo­nej o czary szlachcianki.

Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

W 1946 roku pod­czas pro­wa­dze­nia prac zabez­pie­cza­ją­cych na tere­nie zruj­no­wa­nego zamku, natra­fiono na kryptę grze­balną ksią­żąt pomor­skich, w któ­rej znaj­do­wało się czter­na­ście sar­ko­fa­gów. Osta­tecz­nie sześć z nich po kon­ser­wa­cji wyeks­po­no­wano w Muzeum Zam­ko­wym. Zmo­der­ni­zo­waną w 2009 roku eks­po­zy­cję uzu­peł­niono o film poświę­cony pochów­kom ksią­żę­cym emi­to­wany na ekra­nie holo­gra­ficz­nym oraz film uka­zu­jący obecny stan krypty ksią­żę­cej pre­zen­to­wany na ekra­nie pod­ło­go­wym (pierw­sze tego typu roz­wią­za­nie w muze­ach pol­skich). Obok sar­ko­fa­gów na eks­po­zy­cji zna­la­zły się XVIIXVIII — wieczne rzeźby sakralne oraz manie­ry­styczny ołtarz z Kuni­kowa z 1611 roku (depo­zyty z Muzeum Pomo­rza Środ­ko­wego w Słup­sku).
Dzieje sie­dziby ksią­żę­cej w Szcze­ci­nie
Na wysta­wie pre­zen­tu­jemy dwu­ję­zyczne plan­sze opi­sowe poświę­cone dzie­jom Zamku Ksią­żąt Pomor­skich w Szcze­ci­nie, wzbo­ga­cone zdję­ciami archi­wal­nymi i współ­cze­snymi. Eks­po­zy­cję uzu­peł­niają eks­po­naty pocho­dzące z wyko­pa­lisk arche­olo­gicz­nych pro­wa­dzo­nych na tere­nie zamku i pod­zam­cza w latach 1947, 1948 i 1973 oraz makieta zamku.

powrót