Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Wernisaż wystawy plakatu Leszka Mądzika

Leszek Mądzik jest nie tylko doce­nia­nym sce­no­gra­fem i reży­se­rem teatral­nym, ale rów­nież wybit­nym foto­gra­fem i pla­ka­ci­stą. Wystawa w Teatrze Pol­skim zbiera i pod­su­mo­wuje jego doro­bek wła­śnie jako autora pla­ka­tów. Zbie­gają się w nich naj­więk­sze pasje i zain­te­re­so­wa­nia reży­sera — sztuki pla­styczne, foto­gra­fia i teatr.

Sam autor pisze o tym połą­cze­niu następująco:

Teatr, foto­gra­fia i pla­kat żywią się sobą nawza­jem. Pla­kat potrze­buje naj­więk­szego skrótu, pro­stoty i lapi­dar­no­ści. Jest pod­pi­sem pod wyda­rze­niem, które ma anon­so­wać. W kalej­do­sko­pie pre­sji obra­zów ogar­nia­ją­cych nas wokół pra­gnę wyzwo­lić reflek­sję, która na dłu­żej zatrzyma nas przed jego obra­zem. Pla­kat i foto­gra­fia, w prze­ci­wień­stwie do teatru, który rodzi się z czerni, są nasy­cone kolo­rem. (…) I choć pier­wot­nym two­rzy­wem mojej pracy jest teatr, to potrzeba skrótu, szcze­gó­ło­wo­ści i lapi­dar­no­ści, pro­wa­dzi mnie w stronę pla­katu. Two­rzę go w kon­fron­ta­cji i w zde­rze­niu tego co minione (malar­stwo, gotyk, rene­sans, barok) z języ­kiem i sym­bo­liką nam współ­cze­sną. Obecna jest też w pla­ka­cie foto­gra­fia. Szcze­gół, detal, frag­ment, poja­wiają się wtedy, gdy pra­gnę utrwa­lić piętno czasu”.

 

powrót