Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

TANZ EUROPE EXPRESS

Uwiel­biamy tań­czyć. Nie jeste­śmy tan­ce­rzami. Po pro­stu tań­czymy dla samego tańca.

TANZ EUROPE EXPRESS

 

OFFENES BERLIN to pro­jekt pre­zen­tu­jący zwy­cięz­ców festi­walu 100° Ber­lin. OFFe­nes Ber­lin ozna­cza „otwarty/OFFowy Ber­lin” i pozwala prze­ko­nać się, czym żyje pełna humoru i wyobraźni sto­lica współ­cze­snej sztuki niezależnej.

„Tanz Europe Express — spek­takl taneczny dla nie-tancerzy” to zwy­cię­ski pro­jekt Festi­walu 100° Ber­lin 2013, stwo­rzony dwa lata temu w ber­liń­skim ośrodku teatralno-tanecznym Tatwerk. Jak piszą o nim sami autorzy:

Naro­dził się przy­pad­kowo, gdy pew­nego razu nasza trójka tań­czyła – lub usi­ło­wała tań­czyć – do naprawdę dzi­wacz­nej pio­senki w pustym barze. „Jak się dzi­siaj tań­czy?” – oto pyta­nie, które poja­wiło się w rezul­ta­cie tego zabaw­nego doświad­cze­nia. Po kilku mie­sią­cach zmie­niło się ono w coś jesz­cze bar­dziej nie­spre­cy­zo­wa­nego: „Ale… dla­czego i kiedy tań­czymy? Gdzie można tań­czyć w codzien­nym życiu? Tań­czyć z kimś czy samemu? Co się zmie­niło?”. Do pro­jektu doda­wane były kolejne idee: sytu­acja poli­tyczna w Euro­pie (rzecz jasna), hymn Kra­ftwerku „Trans Europe Express” i obiet­nica świe­tla­nej przy­szło­ści, tech­no­lo­gia, miej­ska samot­ność, nasi rodzice i my, etc. Z tego wszyst­kiego wyła­nia się w zasa­dzie jedno pro­ste pyta­nie: czy NOWE koniecz­nie ozna­cza DOBRE? Popa­trzmy na naszą teraź­niej­szość… Mamy wra­że­nie, coraz trud­niej na to pyta­nie odpo­wie­dzieć TAK. Co robimy źle?

 

Kon­cep­cja i cho­re­ogra­fia: Marc Car­rera

Wyko­na­nie: Ellen Gron­wald, Kath­rin Keusch, Radja Juschka, Michael Neu­ber, Helene Heu­ser, Marc Carrera

Muzyka na żywo: David Burda (Dreh­le­ier)

Muzyka wyko­rzy­stana: Kra­ftwerk, MRZ, Post Indu­strial Boys, Flu­xion, The Field, Europe

Pro­jekt świa­teł: Susana Alonso

Sce­no­gra­fia: Marina Epp

Kon­sul­ta­cja dra­ma­tur­giczna: Kon­rad Kaniuk

Pro­duk­cja: Tatwerk Ber­lin

 

HEBBEL AM UFER (HAU) to zna­cząca, teatralna prze­strzeń arty­stycz­nej dziel­nicy Ber­lina Kreu­zbergu, zło­żona z trzech, ulo­ko­wa­nych w bli­skim sąsiedz­twie teatrów (HAU1, HAU2HAU3). W ich pro­gra­mie znaj­duje się kil­ka­set wyda­rzeń rocz­nie: pre­zen­ta­cje uzna­nych i poszu­ku­ją­cych pro­duk­cji teatral­nych z Nie­miec i całego świata, sym­po­zja naukowe, festi­wale (m.in. „Pol­ski Express” czy festi­wal tańca „Con­text”), kon­certy, wystawy i inno­wa­cyjne pro­jekty (X-Wohnungen). Pro­duk­cje pre­zen­to­wane w HAU rzadko utrzy­mują się w gatun­ko­wych gra­ni­cach teatru czy tańca, są poszu­ki­wa­niem nowych for­ma­tów i dyskursów.

FESTIWAL 100GRAD (100 stopni) to orga­ni­zo­wany od 2003 r. na sce­nach Heb­bel am Ufer i Sophien­sa­ele festi­wal teatrów nie­za­leż­nych. Pod­czas czte­ro­dnio­wego teatral­nego mara­tonu, nazy­wa­nego „naj­go­ręt­szym festi­wa­lem w mie­ście”, co godzinę pre­zen­tuje się w sumie około 130 spek­ta­kli i performance’ów, wyło­nio­nych uprzed­nio z 360 zgło­szeń (tyle zostało nade­sła­nych w 2011 r.). Każdy z pię­ciu zespo­łów juror­skich wybiera jedno zwy­cię­skie wyda­rze­nie arty­styczne — wyróż­nieni twórcy sta­no­wią młodą współ­cze­sną awan­gardę, bez skrę­po­wa­nia i prze­sad­nej powagi eks­plo­ru­jącą kre­atywne obrzeża sztuk per­for­ma­tyw­nych. Wypeł­nio­nemu do gra­nic moż­li­wo­ści pro­gra­mowi każ­dego dnia towa­rzy­szy gazeta festi­wa­lowa „100 słów” (nazwa od ilo­ści słów przy­pa­da­ją­cych na jedną recen­zję), dys­ku­sje eks­per­tów i widzów, oraz trwa­jące do rana wie­czory taneczne.

 

Pro­jekt reali­zo­wany jest we współ­pracy z Heb­bel am UferSophien­sa­ele, przy finan­so­wym wspar­ciu Fun­da­cji Współ­pracy Polsko-Niemieckiej.

powrót