Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Śpiewnik Domowy Jana Kaczmarka

Spek­takl muzyczny powstały w opar­ciu o twór­czość wybit­nego saty­ryka Jana Kacz­marka.  Kolejne pio­senki, a także komen­ta­rze autor­stwa Andrzeja Ponie­dziel­skiego, skła­dają się na zapis, swo­isty notat­nik, losu czło­wieka, a szcze­gól­nie człowieka-Polaka.

 

Ewa Pod­gajna z „Gazety Wybor­czej” pisała o „Dzienniku…”:

Tek­stów zanu­rzo­nych w opa­rach PRL-u upływ czasu nie zdez­ak­tu­ali­zo­wał. Bo choć w mie­ście nie stoi się już w kolejce po tomiki Miło­sza, a na wsi nie bra­kuje już sznur­ków do sno­po­wią­za­łek, dziś jesz­cze lepiej sły­chać, że to w tych tek­stach tylko szta­faż. Kacz­ma­rek w swych pio­sen­kach przede wszyst­kim pochy­lał się nad czło­wie­kiem. Zagu­bio­nym w absur­dzie życia, histo­rii, poli­tyki. Kacz­ma­rek pisał iro­nicz­nie, gorzko, ale bez gniewu i roz­li­czeń. W jego pio­sen­kach każdy jest Kolum­bem w dro­dze, na wła­sną miarę.

 

sce­na­riusz i reży­se­ria: Andrzej Ponie­dziel­skiAdam Opa­to­wicz
sce­no­gra­fia: Mariusz Napie­rała
aran­ża­cje pio­se­nek i kie­row­nic­two muzyczne: Jacek Skow­roń­ski
cho­re­ogra­fia: Dorota Fur­man
przy­go­to­wa­nie wokalne: Anna Reń­ska
 
obsada:
Olga Adam­ska, Lidia Jezior­ska, Syl­wia Różycka, Kata­rzyna Sadow­ska, Adam Dzie­ci­niak,  Michał Janicki, Sła­wo­mir Koła­kow­ski, Miro­sław Kupiec, Marek Żerań­ski oraz Andrzej Ponie­dziel­ski i Adam Opatowicz

 

powrót