Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Rozstrzygnięcie 1. edycji Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

W trak­cie Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego odbę­dzie się uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie 1. edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszy­no­pi­sie”. Wrę­cze­nie nagrody będzie miało miej­sce w ramach panelu „Książka w opa­łach? Czy­tel­nicy i czy­tel­nic­two wobec wyzwań współ­cze­sno­ści” w Książ­nicy Pomorskiej.

 

Na początku wrze­śnia Jury 1 edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszy­no­pi­sie”, w skła­dzie: Nata­sza Goerke, Artur Daniel Lisko­wacki (prze­wod­ni­czący) i Boh­dan Zadura, wybrało trzy fina­łowe teksty:

  • Jacka Bie­lawy „Święty Antoni i inne opowiadania”
  • Emi­lii Pla­te­aux „Fake, czyli kon­fa­bu­la­cje zacho­dzą na zakrętach”
  • Ire­ne­usza Sakow­skiego „Waleniada”

 

Fun­da­cja Lite­ra­tury imie­nia Hen­ryka Berezy zaj­muje się popu­la­ry­za­cją czy­tel­nic­twa, pro­mo­wa­niem dorobku i spu­ści­zny Hen­ryka Berezy oraz ambit­nej lite­ra­tury innych auto­rów. Wspiera także nie­za­leż­nych pisa­rzy, aby dać im moż­li­wość przed­sta­wie­nia wła­snej, ory­gi­nal­nej wizji rze­czy­wi­sto­ści i zapew­nić trwałą obec­ność w świa­do­mo­ści czy­tel­ni­ków, poprzez publi­ko­wa­nie ich twór­czo­ści i podej­mo­wa­nie inter­dy­scy­pli­nar­nych dzia­łań słu­żą­cych jej upowszechnianiu.

powrót