Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Pomorze Zachodnie w obiektywie

Czego szuka sztuka

Praw­dziwa sztuka jest zawsze współ­cze­sna” — te słowa Fio­dora Dosto­jew­skiego okre­ślają nie­wąt­pli­wie sztukę podej­mu­jącą tema­tykę uni­wer­salną, zawsze współ­cze­sną i nie­śmier­telną. Bez względu na moment inter­pre­ta­cji, odbiorca powi­nien ją zro­zu­mieć… Ale jak, tak naprawdę, wyglą­dają nasze rela­cje ze sztuką współ­cze­sną? Czy jest ona nam do cze­goś potrzebna?”
Reży­se­ria Andrzej Fader

14.XI.2013 r. – (czwar­tek) godz. 20.30

Arti Grabowski – Statekakcje

Arti Gra­bow­ski — Jest jed­nym z naj­wy­żej cenio­nych arty­stów per­for­mance art mło­dego poko­le­nia. W ciągu 10 lat zre­ali­zo­wał ponad setkę dzia­łań, suge­styw­nych, peł­nych humoru i zmy­słu kry­tycz­nego. Wystę­po­wał na naj­waż­niej­szych Festi­wa­lach Sztuki Per­for­mance, Festi­wa­lach Teatral­nych, prze­glą­dach sztuki video w Euro­pie, Azji, Ame­ryce Płn. i Płd. Czło­nek kra­kow­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia „Fort sztuki”, współ­or­ga­ni­za­tor oraz kura­tor wielu imprez arty­stycz­nych w Pol­sce i Euro­pie”.
Reży­se­ria Andrzej Fader

14.XI.2013 r. – (czwar­tek) godz. 20.30

The Tall Ships Races – przeżyjmy to jeszcze raz

15.XI.2013 r. (pią­tek ) godz. 20.30

Okiem Diaporamisty

Dia­po­ramy kra­jo­znaw­cze uka­zu­jące piękno i zna­cze­nie Pomo­rza Zachodniego.

16.XI.2013 (sobota) godz. 16.30

powrót