Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Otwarcie Upside Art Weekend „Szczecin 01: Map(a)”

Upside Art Week­end to ponad 40 mło­dych arty­stów, kil­ka­na­ście uni­kal­nych prze­strzeni eks­po­zy­cyj­nych, 4 mery­to­ryczne tropy, któ­rymi podą­żają widzo­wie, nazwane kolejno: „Dzie­dzic­twa”, „Meta­nar­ra­cje”, „Indu­na­ture”, „Nowe brzmie­nia”, wzbo­ga­cone o spon­ta­niczne akcje arty­styczne, pro­jek­cje, hap­pe­ningi, kon­certy oraz wędrówki po mie­ście z kura­to­rami i artystami.

Wyda­rze­nie jest pierw­szą z serii nie­kon­wen­cjo­nal­nych pre­zen­ta­cji sztuki współ­cze­snej. Korzy­sta z nowo­cze­snej, ale wciąż mało zna­nej w Pol­sce for­muły eks­po­zy­cji kon­tek­stu­al­nych, wpi­su­ją­cych nowe dzieła sztuki w znane lub nowe prze­strze­nie eks­po­zy­cyjne, kiedy arty­ści na nowo defi­niują i pro­jek­tują dia­log z odbior­cami przy­zwy­cza­jo­nymi raczej do kla­sycz­nych wystaw w gale­riach.
Wię­cej infor­ma­cji na face­bo­oko­wych pro­fi­lach: Upside Art Week­endFun­da­cji Upside Art.

powrót