Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Muzeum Narodowe w Szczecinie - wystawy

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Wały Chro­brego 3, tel. 91 431 52 61

(budy­nek przy­sto­so­wany dla osób niepełnosprawnych)

 

wystawy cza­sowe:

„Ojczy­zna i toż­sa­mość” — Agata Michow­ska, Anna Orli­kow­ska, Ker­stin Schief­ner, Lucia Schoop, Janet Zaugner, Agata Zby­lut (do 5.01.2014)

„Od ziarna do chleba. Dawne narzę­dzia kul­tury agrar­nej ze zbio­rów Muzeum Naro­do­wego w Szcze­ci­nie” (do 27.04.2014)

„Zapo­mniane obli­cza. Motyw twa­rzy na zabyt­kach arche­olo­gicz­nych z ziem pol­skich od IV tysiąc­le­cia p.n.e. do XVII w. n.e.” (do 15.01.2014)

„Kró­lew­skie karety Jana III Sobieskiego”

„Prze­szłość Przy­szło­ści. Zbiory Fun­da­cji Ksią­żąt Czartoryskich”

wystawy stałe:

„Stocz­nia i port szczeciński”

„Antyczne korze­nie Europy. Szcze­ciń­ska kolek­cja Dohrnów”

„Men­nic­two zachod­nio­po­mor­skie od XII do XIX wieku”

„W afry­kań­skiej wiosce”

„Sztuka Afryki – mię­dzy maską a fetyszem”

 

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Księ­cia Mści­woja II 8 (Ratusz Sta­ro­miej­ski), tel. 91 431 52 55

 

wystawy stałe:

„Dzieje Szcze­cina” – histo­ria i kul­tura od cza­sów naj­daw­niej­szych do współczesności:

– „Naj­star­sze karty z dzie­jów Szczecina”

– „Szcze­cin w cza­sach szwedz­kich i pru­skich, prze­miany w mie­ście do końca XIX wieku”

– „Szcze­cin jakiego już nie ma”

– „Hans Stet­ti­ner i Jan Szcze­ciń­ski. Życie codzienne w Szcze­ci­nie w XX wieku”

 

Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Sta­rom­łyń­ska 27, tel. 91 431 52 08 (kasa)

(budy­nek przy­sto­so­wany dla osób niepełnosprawnych)

 

wystawy stałe:

„Złoty wiek Pomo­rza. Sztuka na dwo­rze ksią­żąt pomor­skich w XVIXVII wieku”

„Rze­mio­sło arty­styczne XVIII wieku”

„Sztuka na Pomo­rzu XIII-XVII wieku”

„Stare sre­bra”

„Cera­mika i szkło od XVI do XX wieku”

 

Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Sta­rom­łyń­ska 1, tel. 91 431 52 36

 

wystawy cza­sowe:

„Rytu­ały przej­ścia” – pre­zen­ta­cja nowych dzieł w kolek­cji sztuki współ­cze­snej Muzeum Naro­do­wego w Szcze­ci­nie, arty­ści: Danuta Dąbrow­ska, Leszek Kna­flew­ski, Prze­my­sław Cerebież-Tarabicki, Per Hüt­t­ner, Piotr Kurka, Leszek Golec i Tatiana Cze­kal­ska, Jaan Tomik (17.10–24.11.2013)

„Time Toys / Zabawy z cza­sem” Piotr Kli­mek (17.10–24.11.2013)

 

Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach, Muzeum Morskie, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Bło­nie 2, Gry­fice, tel. 91 3841 170

(miej­sce bez barier archi­tek­to­nicz­nych dla niepełnosprawnych)

 

powrót