Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Książnica Pomorska - wystawy

Literatura na Pomorzu, między dawnymi a nowymi laty

Na plan­szach przed­sta­wiono syl­wetki  dzia­ła­ją­cych na Pomo­rzu Zachod­nim twór­ców sprzed 1945 roku. Są to:

Johan­nes Micra­elius — nie­miecki teo­log, filo­zof i poeta (1597–1658); Johan­nes Chri­stian Bran­des (1735–1799) — dra­ma­turg i aktor; Ludwig Gie­se­brecht (1792–1873) — histo­ryk, poeta; Franz The­odor Kugler (1808–1858) — poeta, rysow­nik, histo­ryk sztuki;

Eks­po­zy­cję uzu­peł­niono o syl­wetki pisa­rzy two­rzą­cych życie lite­rac­kie w Szcze­ci­nie po 1945 roku. Są to: Eliasz Raj­zman, Jan Papuga, Fran­ci­szek Gil, Kata­rzyna Sucho­dol­ska, Ryszard Lisko­wacki, Zbi­gniew Brzozowski.

Verba volant scripta manent. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945

Wystawa została przy­go­to­wana w ramach wspól­nego pro­jektu Książ­nicy Pomor­skiej w Szcze­ci­nie i Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu im. Ern­sta Moritza Arndta w Gre­ifswal­dzie w ramach Fun­du­szu Małych Pro­jek­tów INTEREG IV A Sto­wa­rzy­sze­nia Gmin Pol­skich Euro­re­gionu Pome­ra­nia. Pod­su­mo­wuje pro­jekt: UPOWSZECHNIANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POMORZA – histo­ryczne cza­so­pi­sma w szcze­ciń­skich i gre­ifswaldz­kich zbiorach.

Plany i widoki Szczecina w grafice i kartografii

Wystawa pre­zen­tuje roz­wój histo­ryczny i prze­strzenny mia­sta (plan­sze) zilu­stro­wany pla­nami z róż­nych okre­sów dzie­jów Szcze­cina od XVII w. do 1940 roku. Pre­zen­ta­cję uzu­peł­niają widoki przed­sta­wia­jące piękno dzie­więt­na­sto­wiecz­nego mia­sta, waż­niej­sze budowle oraz pocz­tówki daw­nego Szczecina.

Szczecińscy kompozytorzy na przestrzeni wieków

Eks­po­zy­cja stała, pre­zen­to­wana na I pię­trze gma­chu Muzeum Lite­ra­tury przy wej­ściu do Wypo­ży­czalni i Czy­telni Muzycz­nej. Składa się z 12 plansz, na któ­rych przed­sta­wiono w języku pol­skim, angiel­skim i nie­miec­kim syl­wetki oraz zarys dorobku twór­czego 20 kom­po­zy­to­rów zwią­za­nych ze Szcze­ci­nem: od Phil­lippa Duli­chiusa czy Frie­dri­cha Got­tlieba Klin­gen­berga, przez Car­lów Teike i Loewego, po Wale­riana Paw­łow­skiego i Marka Jasiń­skiego. Tekst na plan­szach (obok zdjęć) uzu­peł­niają kopie ręko­pi­śmien­nych i dru­ko­wa­nych nut pocho­dzą­cych ze zbio­rów Książ­nicy Pomorskiej.

Dzieje drukarstwa w Szczecinie w XVI-XVIII  wieku

Dzieje dru­kar­stwa w Szcze­ci­nie zaczy­nają się wraz z przy­by­ciem do mia­sta Franza Schlös­sera w latach 20.tych XVI wieku. Pre­zen­ta­cja dru­ków z ofi­cyn szcze­ciń­skich i  syl­we­tek drukarzy.

powrót