Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Książnica Pomorska - spotkania i prezentacje

SALON NOWYCH TECHNOLOGII „Elektronika w służbie książki i czytelnika”

Pre­zen­ta­cje firm zaj­mu­ją­cych się cyfrową archi­wi­za­cją doku­men­tów i muze­aliów, mikro­fil­mo­wa­niem, digi­ta­li­za­cją audio, wideo i 3D, dys­try­bu­cją ksią­żek, prasy w wer­sji papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej, w tym on line. Obecni będą też dostawcy Inter­netu i usług sie­cio­wych, a także dostawcy sys­te­mów biblio­tecz­nych, min. Aleph Pol­ska, Digi­tal Cen­ter, IBUK, Poznań­skie Cen­trum Superkomputerowo-Sieciowe przy PAN w Poznaniu.

Data i godzina: 15.XI, 13:00–18:00

Miej­sce: Sala Pod Piramidą

Akcja „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne

Miesz­kańcy Szcze­cina mogą przy­nieść wła­sne zdję­cia archi­walne, nega­tywy, doku­menty z archi­wum rodzin­nego, na miej­scu pokaz moż­li­wo­ści ska­no­wa­nia i zapi­sa­nie w postaci pliku elek­tro­nicz­nego.

Data i godzina: 15.XI, 14:00–16:00

Miej­sce: Sala Pod Piramidą

Ludzie słowa czytają baśnie Pomorza Zachodniego z książki „Wyśniony skarb”

Książkę wydaną w 2003 r. przez Książ­nicę Pomor­ską czy­tają: A. Gie­la­row­ska, S. Hero­po­li­tań­ski, I. Iwa­siów, ks. J. Kazieczko, A.D. Lisko­wacki,  P. Micha­łow­ski,  K. Nie­wrzęda, Z. Nie­ci­kow­ski, A. Petru­se­wicz, K. Woj­tyła.  Pierw­szy tekst odczyta redak­torka tomu, Anna Malejka. Odczy­ta­nie utwo­rów przez bio­rą­cych udział w spo­tka­niu zosta­nie utrwa­lone w for­mie pli­ków mp3 z myślą o wyda­niu płyty CD w for­mie audiobooka.

Data i godzina: 15.XI, 18:30–20:30

Miej­sce: Sala im. Ste­fana Flukowskiego

powrót