Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Koncert-spektakl „Hamburg” w ramach cyklu „Regaty Barokowe"

Zapra­szamy uczest­ni­ków Kon­gresu do pozna­nia legen­dar­nej histo­rii opie­wa­ją­cej męstwo pira­tów Braci Wita­lij­skich. Spek­takl będzie oka­zją do podzi­wia­nia tań­ców histo­rycz­nych, zaj­rze­nia do por­to­wej tawerny, a wszystko za sprawą soli­stów Baletu Sotto le Stelle (Kata­rzyny Bor­styn, Pio­tra Kra­jew­skiego, Kon­rada Wierz­chuc­kiego) oraz zespołu Con­sor­tium Sedi­num w wyjąt­ko­wym skła­dzie: Julia Pałac – flauto tra­verso, Mał­go­rzata Józe­fow­ska – obój baro­kowy, Jaro­sław Nowak – fagot baro­kowy, Urszula Sta­wicka– kla­we­syn. Występ odbę­dzie się pod kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Urszuli Sta­wic­kiej. W pro­gra­mie muzyka G.Ph. Tele­manna, Ch. Graup­nera oraz G. F. Haendla.

Uczest­nicy Kon­gresu mogą posłu­chać kon­certu za darmo.

Orga­ni­za­to­rem kon­certu jest Fun­da­cja Aka­de­mia Muzyki Daw­nej.

powrót