Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

Koncert Magdaleny Wilento i Szymona Orłowskiego

Duet Mag­da­leny Wilento i Szy­mona Orłow­skiego to tylko gitara basowa i wokal. Żad­nych innych instru­men­tów. Magda śpiewa, Szy­mon gra. I tyle.

 „Do tego – możemy prze­czy­tać na ofi­cjal­nej stro­nie zespołu – wyjąt­kowe aran­ża­cje i wła­sne kawałki. Wspólne inspi­ra­cje muzyczne i cią­głe szu­ka­nie nowych roz­wią­zań. Powstał pro­jekt, który wyróż­nia się spo­śród innych pro­po­zy­cji muzycz­nych intym­no­ścią, wraż­li­wo­ścią i oryginalnością”.

 

Poznali się pod­czas musi­calu „Rent” wysta­wia­nego w szcze­ciń­skiej Ope­rze, w któ­rym oboje wystę­po­wali. Tam też zaprzy­jaź­nili się z Dorotą Wój­cik, która została autorką tek­stów ich pio­se­nek. Wspól­nie wystę­po­wali pod­czas kilku edy­cji festi­wali jaz­zo­wych takich jak Zma­ga­nia Jaz­zowe czy Me.Ba, dzie­ląc scenę z takimi muzy­kami jak Joanna Gajda, Syl­we­ster Ostrow­ski, New­man Tay­lor Baker, Mar­cin Jahr czy Seba­stian Sołdrzyński.

W listo­pa­dzie 2011 wraz z zespo­łem Syl­we­stra Ostrow­skiego wystę­po­wali na festi­walu Kul­tur w Kan­to­nie (Chiny). Wzięli udział w nagra­niu albumu muzycz­nego Colum­bus Jazz Coffe u boku takich arty­stów jak Piotr Woj­ta­sik, Joanna Gajda, John Betsch, Fran­ce­sco Angiuli i Syl­we­ster Ostrowski.

Mag­da­lena Wilento jest absol­wentką Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie. Swój warsz­tat wokalny szko­liła mię­dzy innymi w ber­liń­skiej szkole Aca­demy Noisy School oraz na warsz­ta­tach wokal­nych pro­wa­dzo­nych przez takich arty­stów jak Cor­ne­lia Moore, Gra­żyna Łoba­szew­ska czy Kuba Badach.

Szy­mon Orłow­ski to arty­sta, muzyk, basi­sta, kom­po­zy­tor, instru­men­ta­li­sta, aran­żer, absol­went Wydziału Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Od 2004 roku na stałe współ­pra­cuje z zespo­łem Sklep z Pta­simi Pió­rami, z któ­rym nagrał cztery albumy i kon­cer­tuje w kraju i za gra­nicą. Z Lechem Gro­chalą (per­ku­si­stą w Skle­pie z Pta­simi Pió­rami) two­rzy też pro­jekt muzyczny „Toftamto”. Ze swoim jaz­zo­wym trio „Cloc­kwork” (z Mać­kiem Wró­blem i Łuka­szem Popraw­skim) nagrał i wydał pod koniec 2011 roku płytę „Myopic”.

powrót