Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Wydarzenia :

„Operetki czar” - spektakl Opery na Zamku

Zapra­szamy zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków Kon­gresu do bez­płat­nego udziału w przed­sta­wie­niu „Ope­retki czar” (frag­ment spek­ta­klu Kilka nut o miło­ści) — spe­cjal­nie zaaran­żo­wane, kochane przez publicz­ność sławne arie i duety ope­ret­kowe m.in.  z Wie­deń­skiej krwi, Ptasz­nika z TyroluWeso­łej wdówki, Hra­biny MaricyKra­iny uśmie­chuKsięż­niczki czar­da­sza czy Cli­vii. W barw­nym wido­wi­sku muzycz­nym poja­wią się soli­ści i Orkie­stra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka.

 

Uwaga!  W związku z dużym zain­te­re­so­wa­niem przed­sta­wie­niem będzie je mógł obej­rzeć każdy — za sym­bo­liczną cenę 5 zł. Dochód z bile­tów zosta­nie prze­zna­czony prze­zna­czy na pomoc dla Zachod­nio­po­mor­skiego Hospi­cjum dla Dzieci.

Wej­ściówki będzie można zaku­pić na dwie godziny przed spek­ta­klem, czyli 15 listo­pada od godz. 18.30, w kasie hali Opery przy ul. Ener­ge­ty­ków 40. Zapraszamy!

 

Reper­tuar:

1. Wino, kobieta i śpiew – komp. Johann Strauss syn

2. Usta mil­czą dusza śpiewa, Wesoła Wdówka – komp. Franz Lehár, wyk. Joanna Tyl­kow­ska, Paweł Wolski

3. Ach, jedź do Varas­din, Hra­bina Marica – komp. Imre Kál­mán, wyk. Lucyna Bogu­szew­ska, Piotr Zgorzelski

4. Co się dzieje, osza­leję, Księż­niczka czar­da­sza – komp. Imre Kál­mán, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż, Paweł Wolski

5. Miłość to niebo na ziemi, Paga­nini – komp. Franz Lehár, wyk. Lucyna Boguszewska

6. Tak cał­kiem bez dziew­czą­tek, Księż­niczka czar­da­sza – komp. Imre Kál­mán, wyk. Piotr Zgorzelski

7. Gdzie mieszka miłość, Hra­bina Marica­– komp. Imre Kál­mán, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż

8. Śnić sen, Czło­wiek z La Manchy – komp. Mitch Leigh, wyk. Janusz Lewandowski

9. Kto wie­deń­ską ma krew, Wie­deń­ska krew – komp. Johann Strauss syn, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż, Paweł Wolski

10. Lat dwa­dzie­ścia miał mój dziad, Ptasz­nik z Tyrolu — komp. Karl Zel­ler, wyk. Piotr Zgorzelski

11. Twoim jest serce me, Kra­ina uśmie­chu – komp. Franz Lehár, wyk. Paweł Wolski

12. Brin­disi, La Tra­viata – komp. Giu­seppe Verdi, wyk. Paweł Wol­ski, Joanna Tylkowska-Drożdż

 

Soli­ści i orkie­stra Opery na Zamku

Dyry­gent – Jerzy Woło­siuk

Reży­se­ria – Wie­sław Łągiewka

Sce­no­gra­fia – Maria Pie­tras

Miej­sce: Hala Opery przy ul. Ener­ge­ty­ków 40

 

powrót