Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Wielokulturowość? Jaka tożsamość regionu?

Ostat­nimi czasy znów nasi­lają się dys­ku­sje na temat współ­cze­snej toż­sa­mo­ści: naro­do­wej, regio­nal­nej, lokal­nej. Ich źró­dła i kon­tek­sty są róż­no­rodne: są reak­cją na nowe pro­cesy (kul­tu­rowe, spo­łeczne i poli­tyczne) w Euro­pie i na świe­cie, inte­gra­cję euro­pej­ską i glo­ba­li­za­cję, wie­lo­kul­tu­ro­wość i kul­tu­rową poli­fo­nicz­ność, współ­cze­sne nadzieje i fru­stra­cje, mie­sza­nie się kul­tur, odży­wa­nie ten­den­cji naro­do­wych i nacjo­na­li­stycz­nych. W 1945 roku i w latach następ­nych na Pomo­rzu Zachod­nim, jak we wszyst­kich regio­nach dzi­siej­szej północno-zachodniej Pol­ski, które do końca dru­giej wojny nale­żały przez setki lat do Nie­miec, doszło do cał­ko­wi­tej wymiany lud­no­ści. Nowi miesz­kańcy przy­byli na tereny, które dla więk­szo­ści z nich były obce. Dziś rze­czy­wi­stość regionu two­rzą już także wnu­ko­wie uczest­ni­ków i świad­ków dru­giej wojny świa­to­wej, wyda­rzeń roku 1945 r. i pierw­szych lat powo­jen­nych. Ich współ­cze­sno­ścią są nowe tech­no­lo­gie, Unia Euro­pej­ska, otwarta gra­nica polsko-niemiecka, swo­boda prze­miesz­cza­nia się w Euro­pie, jej róż­no­rod­ność kul­tu­rowa i dys­ku­sje na ten temat, dostęp­ność całego świata. Mło­dzi oby­wa­tele RP odkry­wają nie­miecką prze­szłość Pomo­rza Zachod­niego, poznają też (i nie­rzadko odkry­wają) jego pol­ską prze­szłość powo­jenną. Oni i ich rówie­śnicy, Niemcy, odkry­wają po obu stro­nach otwar­tej gra­nicy histo­ryczną wspól­notę regionu.

Zagadnienia:

Jaka jest dziś toż­sa­mość Pomo­rza Zachod­niego, regionu w gra­ni­cach Pol­ski i histo­rycz­nego Pomo­rza, któ­rego przy­gra­niczna sto­lica, Szcze­cin, leży geo­gra­ficz­nie o wiele bli­żej Ber­lina niż War­szawy? Jaka jest toż­sa­mość regionu, który będąc w geo­gra­ficz­nym cen­trum Unii Euro­pej­skiej jest poło­żony tuż przy gra­nicy polsko-niemieckiej, pomorsko-pomorskiej i brandenbursko-zachodniopomorskiej oraz nad Bał­ty­kiem, który sąsia­duje z innymi regio­nami Pol­ski, w tym z pol­skim Pomo­rzem przed­wo­jen­nym i Wiel­ko­pol­ską, do któ­rego włą­czono też część daw­nej Nowej Mar­chii, gdzie zamiesz­kali po woj­nie ludzie z róż­nych regio­nów Pol­ski, wśród nich Ukra­ińcy, Żydzi, grupki Rosjan, Litwi­nów, Gre­ków i Mace­doń­czy­ków, gdzie zostało bar­dzo nie­wielu daw­nych miesz­kań­ców – Niem­ców, gdzie tra­dy­cję i dzie­dzic­two pro­te­stanc­kie objęli kato­licy? Czy Szcze­cin może stać się trans­gra­niczną regio­nalną metro­po­lią? Jaka jest młoda toż­sa­mość zachod­nio­po­mor­ska? Jakie two­rzy się tu spo­łe­czeń­stwo? Wie­lo­kul­tu­rowe? Co jest jego tra­dy­cją, jaka jest jego przyszłość?

Uczestnicy:

Mode­rator: Bog­dan Twar­do­chleb — Kurier Szczeciński

Pane­li­ści:

Kinga Wóycicka-Hartmann (Görlitz)

prof. Roman Drozd (Koszalin-Słupsk)

dr Paweł Mig­dal­ski (Szczecin)

dr Marta Grzech­nik (Insty­tut Skan­dy­na­wi­styki i Lin­gwi­styki Sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­tetu Gdańskiego)

Data i miejsce:

Miej­sce:  Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie Gmach Głowny, Wały Chro­brego Data: 15 listo­pad 2013 r. godz: 12.30–15.00

Dodatkowe informacje:

Pro­jekt jest dofi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego oraz budżetu pań­stwa (Fun­dusz Małych Pro­jek­tów INTERREG IV A Euro­re­gionu Pomerania)”

Przed­się­wzię­cie reali­zo­wane w ramach pro­jektu pn. „Prze­łomy Pomo­rza Zachod­niego — histo­ria oraz współ­cze­sność sto­sun­ków polsko-niemieckich.

paskudny interreg

powrót