Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Rejestracja uczestników

15 listo­pada od godziny 9:00 w Teatrze Pol­skim odby­wać się będzie reje­stra­cja uczest­ni­ków. W jej trak­cie otrzy­mają oni iden­ty­fi­ka­tory, mate­riały pro­mo­cyjne oraz infor­ma­tory kongresowe.

 

O godz. 12.30 biuro reje­stra­cyjne zosta­nie prze­nie­sione do Cen­trum Infor­ma­cji Kul­tu­ral­nej i Tury­stycz­nej w Zamku Ksią­żąt Pomor­skich w Szczecinie.

 

Miej­sce: Teatr Pol­ski, par­ter
Data: 15 listo­pada 2013 r. godz. 09:00 – 12:30

powrót