Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

„Przyszłość przeszłości” – między konserwacją a przetworzeniem

Mne­mo­syne (matka muz) to per­so­ni­fi­ka­cja pamięci – racji ist­nie­nia sztuk i nauk, ale rów­nież muzeów i insty­tu­cji arty­stycz­nych. Pamięć i słu­żące jej insty­tu­cje edu­ka­cyjne – muzea i, w pewien spo­sób, aka­de­mie arty­styczne – to punkt cen­tralny pola pro­ble­mo­wego, w któ­rym kre­atywne moż­li­wo­ści jed­nostki sty­kają się z pro­ble­mem insty­tu­cjo­na­li­za­cji sfery huma­ni­stycz­nej. Pole to łatwiej opi­sy­wać poprzez pyta­nia niż pre­cy­zyjne definicje:

 • Muzea, insty­tu­cje pamięci i uczel­nie arty­stycz­nej w dobie amne­zji kul­tu­ro­wej – prze­kształ­ce­nia, eks­pan­sja czy kryzys?
 • W kie­runku muze­jonu (cen­tra nauki) — nowe formy muze­al­nic­twa czy powrót do źródeł?
 • Sztuka i histo­ria współ­cze­sna w muzeum – kon­flikt czy szansa dla nowych form edukacji?
 • Muze­al­nicy, kura­to­rzy i arty­ści – współ­twórcy śro­do­wi­ska huma­ni­stycz­nego – klasa kre­atywna, czy straż­nicy wartości?
 • Czy wobec eks­pan­sji nowych tech­no­lo­gii w sztuce i muze­al­nic­twie zaciera się swo­istość sfery huma­ni­stycz­nej w polu wie­dzy i nauk?

Pomo­rze Zachod­nie jest regio­nem, w któ­rym nastą­piło „prze­ła­ma­nie” histo­rii w 1945 roku – doszło tu do podziału gra­nicą połą­czo­nego z cał­ko­witą wymianą lud­no­ści po stro­nie pol­skiej. Stwo­rzyło to wyjąt­kowy dyle­mat pamięci zbio­ro­wej: pamięć polo­ni­za­cji Pomo­rza obcią­żona jest bala­stem, jaki nie­sie ze sobą histo­ria PRL, jed­no­cze­śnie przed­miot sen­ty­mentu i resen­ty­mentu. Jed­no­cze­śnie jest to pamięć na tyle „płytka histo­rycz­nie”, że pro­wo­kuje inne zja­wi­sko świa­do­mo­ści – sen­ty­ment do histo­rii nie­miec­kiej Pomo­rza i próby jej apli­ka­cji do świa­do­mo­ści zbio­ro­wej, jako histo­rii „naszego” regionu.

Zagadnienia:

 • Czy Pomo­rze Zachod­nie staje się poprzez swoją histo­rię labo­ra­to­rium pro­ble­mów współ­cze­snego muze­al­nic­twa i naucza­nia artystycznego?
 • Co powinno być przed­mio­tem edu­ka­cji muze­al­nej i artystycznej?
 • Na jakich kolek­cjach ją oprzeć w sytu­acji znacz­nych strat sym­boli pamięci regionu, któ­rej pro­ces trwa od czasu upadku Gryfitów?
 • Czy gro­ma­dzić kolek­cje czy wir­tu­ali­zo­wać eksponaty?
 • Czy przede wszyst­kim nowo­cze­sność jest szansą dla insty­tu­cji pamięci?
 • Czy pamięć wspól­noty pozo­staje w kon­flik­cie z tren­dami euro­pe­iza­cji i globalizacji?
 • Na ile pole­gać na wir­tu­al­nych kon­struk­cjach, na ile na kon­den­sa­to­rach pamięci – czyli auten­ty­kach – zabyt­kach i wytwo­rach artysty?
 • W jaki spo­sób spe­cy­ficz­nie lokalna tra­dy­cja wiąże się tren­dami kul­tu­ro­wymi, które są eks­pli­ko­wane poprzez dzia­łal­ność muzeów, insty­tu­cji pamięci, uczelni artystycznych?

To tylko nie­które pyta­nia powią­zane z para­dok­sami pamięci lokal­nej, ale i wią­żące się z cen­tral­nymi pro­ble­mami muze­al­nic­twa i sztuki ogar­nię­tej pro­ble­mami toż­sa­mo­ści świe­cie kon­fliktu mię­dzy „post­mo­der­ni­stycz­nym” uni­wer­sa­li­zmem a lokal­nym indywidualizmem.

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Paweł Jaska­nis
Pane­li­ści:

dr. hab. Dorota Folga-JanuszewskaICOM
dr Jacek Frie­drich – Dyrek­tor Muzeum Mia­sta Gdyni
dr Rafał Makała – Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski
Mag­da­lena Lewoc – Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie
dr Jaro­sław Lubiak – Aka­de­mia Sztuki w Szczecinie

Data i miejsce:

Miej­sce: Muzeum Naro­do­wym w Szcze­ci­nie, Muzeum Sztuki Współ­cze­snej, ul. Sta­rom­łyń­ska 1
Data: 16 listo­pada 2013 r. godz. 10.30–13.00

powrót