Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Otwarcie Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja  Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego — powi­ta­nie uczest­ni­ków i wykłady gości specjalnych.

Wykłady inauguracyjne:

Olgierd Geble­wicz — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego

Woj­ciech Drożdż - Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego

Jaro­sław Czuba - Zastępca Dyrek­tora Naro­do­wego Insty­tutu Audiowizualnego

Paweł Poto­ro­czyn — Dyrek­tur Insty­tutu im. Adama Mickiewicza

Pod­czas inau­gu­ra­cji przed­sta­wi­ciel firmy Bio­Stat przed­stawi wyniki dwu­bie­gu­no­wych badań stanu kul­tury w regio­nie. Doku­ment pod­su­mo­wu­jący bada­nia dostępny jest do pobra­nia w zakładce DOKUMENTY.

 

Data i Miejsce:

Miej­sce: Teatr Pol­ski w Szczecinie

Data: 15 listo­pada 2013 godz. 11.00–12.30

powrót