Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Obywatele kultury i kultura obywateli. Organizacje pozarządowe w przestrzeni kultury

Miej­sce do miesz­ka­nia, o jakim marzymy, to miej­sce, któ­rego miesz­kańcy lubią spę­dzać czas z kul­turą – two­rząc ją sami lub uczest­ni­cząc w niej jako odbiorcy. Róż­no­rod­ność oferty pozwala każ­demu zna­leźć coś dla sie­bie; panuje atmos­fera nie­skrę­po­wa­nej niczym kre­atyw­no­ści, doce­niany jest każdy jej prze­jaw. Uczest­nic­two w kul­tu­rze i inno­wa­cyj­ność miesz­kań­ców są prio­ry­te­tem wszel­kich dzia­łań, a u ich pod­staw leży koope­ra­cja szkół, insty­tu­cji kul­tury oraz NGO. Do tego nowo­cze­sne pro­gramy edu­ka­cyjne, wszech­stron­nie przy­go­to­wani nauczy­ciele i ani­ma­to­rzy, powszechny dostęp do biblio­tek, media­tek, prze­strzeni kre­atyw­nych…
Rze­czy­wi­stość jest nie­stety inna: obec­nie edu­ka­cja arty­styczna na pozio­mie szkol­nym zanika, co z pew­no­ścią będzie miało kon­se­kwen­cje w póź­niej­szym odbio­rze sztuki i chęci uczest­ni­cze­nia w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych przez absol­wen­tów szkół. Pol­ska jest pozba­wiona stra­te­gicz­nego planu inwe­sto­wa­nia w infra­struk­turę kul­tu­ralną, która w znacz­nej mie­rze jest spad­kiem po daw­nych cza­sach. Tym­cza­sem nowo­cze­sna infra­struk­tura jest pod­stawą powszech­nego uczest­nic­twa w kul­tu­rze – to prze­strzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej pomię­dzy ośrod­kami kultu reli­gij­nego a cen­trami handlowymi.

Zagadnienia:

  • Czy inwe­sty­cje w infra­struk­turę są w sta­nie zmie­nić i pobu­dzić pol­skie społeczeństwo?
  • Czy może nie­zbędne są inwe­sty­cje w czyn­niki miękkie?
  • Jaka jest rola orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w hamo­wa­niu i zapo­bie­ga­niu tym procesom?
  • Do czego kul­tu­rze potrzebne są orga­ni­za­cje pozarządowe?
  • Jaka jest jakość ofe­ro­wa­nych przez NGO wydarzeń?
  • Sub­sy­dia, powo­dują że wyda­rze­nia te są w dużej mie­rze dar­mowe – jakie ma to konsekwencje
  • Czy dzia­ła­nia NGO są pro­fe­sjo­nalne, czy amatorskie?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Monika Tom­czyk — Dyrek­tor Szcze­ciń­skiego Inku­ba­tora Kultury

Pane­li­ści:

Paweł Osu­chow­ski — Fun­da­cja Muzyki Daw­nej
Emi­lia Goch – Bal­tic Neo­po­lis Orche­stra
Woj­ciech Celiń­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie Sło­wian i Wikin­gów Jomsborg-Wineta
Dorota Kowa­lew­ska – Ośro­dek Debaty Mię­dzy­na­ro­do­wej w Szczecinie

Data i miejsce:

Miej­sce: Teatr Kana, Sala Główna

Data: 15 listo­pada 2013 r., godz. 12.30–15.00

powrót