Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Kultura w przebudowie. Czas wielkich inwestycji – ale czy czas wielkich przemian w kulturze?

W ramach panelu pod­jęta zosta­nie próba wypra­co­wa­nia odpo­wie­dzi na naj­waż­niej­sze pyta­nia doty­czące prze­obra­żeń w kul­tu­ro­wym kra­jo­bra­zie mia­sta i regionu, z któ­rymi będziemy mieć do czy­nie­nia w naj­bliż­szych latach. Zbliża się otwar­cie nowej sie­dziby Fil­har­mo­nii Szcze­ciń­skiej, ukoń­czony zosta­nie także budy­nek Cen­trum Dia­logu „Prze­łomy”. Opera na Zamku zmie­rza do zakoń­cze­nia prac moder­ni­za­cyj­nych, Zamek Ksią­żąt Pomor­skich roz­po­czyna wła­śnie roz­le­głą prze­bu­dowę skrzy­dła pół­noc­nego, swoje dzia­ła­nie zaini­cjo­wała nowo otwarta Tra­fo­sta­cja Sztuki TRAFO. Wśród inwe­sty­cji w regio­nie wspo­mnieć warto rów­nież o nowej sie­dzi­bie Fil­har­mo­nii Kosza­liń­skiej, prze­bu­do­wie Bał­tyc­kiego Teatru Dra­ma­tycz­nego w Kosza­li­nie czy remon­cie ele­wa­cji budynku Mię­dzy­na­ro­do­wego Domu Kul­tury w Mię­dzyz­dro­jach. Efek­tem panelu ma być dia­gnoza pro­cesu prze­bu­dowy publicz­nych pod­mio­tów kul­tury, które mają w przy­szło­ści zaspo­ka­jać potrzeby Polaków.

Zagadnienia:

  • Nowe inwe­sty­cje w sek­to­rze kul­tury w Szcze­ci­nie i w regio­nie – aktu­alny stan reali­za­cji, per­spek­tywy, zagro­że­nia, plany na przyszłość.
  • Jakie nadzieje mogą wią­zać z nimi prak­tycy i odbiorcy kultury?
  • W jaki spo­sób wpłyną na życie mia­sta i regionu?
  • Jakich błę­dów się ustrzec i jak wyty­czać nowe cele oraz spo­soby dzia­ła­nia nowo­cze­snych insty­tu­cji kultury?
  • Wzorce w Pol­sce i na Zacho­dzie – przy­kłady suk­ce­sów i pora­żek dużych inwe­sty­cji w kulturę.
  • Zmiany w spo­so­bie dzia­ła­nia nowych bądź zmo­der­ni­zo­wa­nych pod­mio­tów –wyzwa­nia, spo­soby finan­so­wa­nia, outsourcing.
  • Tech­no­lo­gia a współ­cze­sne pro­jekty – nowa kon­cep­cja muze­al­nic­twa i insty­tu­cji kul­tury. Jakie będą cele i zada­nia insty­tu­cji kul­tury w nowej prze­strzeni miej­skiej? Czy pod­mioty pry­watne to kon­ku­ren­cja czy uzu­peł­nie­nie dla dzia­łal­no­ści insty­tu­cji kultury?
  • Czy nowe inwe­sty­cje wpłyną na posze­rze­nie grona odbior­ców kul­tury w regio­nie? Jak spra­wić, by ponie­sione przez podat­ni­ków koszty dały wymierne efekty społeczne?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Mał­go­rzata Fry­mus  dzien­ni­karka i publicystka

Pane­li­ści:

Ali­cja Knast – Dyrek­tor Gene­ralny Wystawy Głów­nej Muzeum Histo­rii Żydów Polskich

Michał Nie­za­bi­tow­ski  Dyrek­tor Muzeum Histo­rycz­nego Mia­sta Krakowa

Jacek Lenart — archi­tekt, wła­ści­ciel i pro­jek­tant pra­cowni „STUDIO A4

Robert Wasi­lew­ski — Dyrek­tor Fil­har­mo­nii Koszalińskiej

Data i miejsce:

Miej­sce: Zamek Ksią­żąt Pomor­skich w Szcze­ci­nie, Gale­ria Gotycka Zamku

Data: 16 listo­pada 2013 r., godz. 10.30–13.00

powrót