Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego

Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu sze­ro­kiego obszaru dzia­łań, jaki obej­mują. Kil­ka­na­ście branż wcho­dzą­cych w skład tzw. sek­tora kre­atyw­nego łączy przede wszyst­kim akt two­rze­nia trak­to­wany jako główne źró­dło war­to­ści dodanej.

Nie ulega jed­nak wąt­pli­wo­ści, że w nowo­cze­snej gospo­darce rola kul­tury ulega prze­war­to­ścio­wa­niu. Zarówno w samej, wąsko rozu­mia­nej kul­tu­rze, jak i w zna­cze­niu całego poten­cjału kre­atyw­nego należy zacząć dostrze­gać istotny czyn­nik gospo­dar­czego rozwoju.

Zagadnienia:

  • Czy kul­tura powinna dążyć do uprze­my­sło­wie­nia a dzieła twór­ców to bycia ryn­ko­wymi produktami?
  • Roz­wój i upo­wszech­nie­nie Inter­netu jako fun­da­men­talna zmiana dla funk­cjo­no­wa­nia prze­my­słów kre­atyw­nych; nowe obiegi kultury.
  • Odnie­sie­nie roz­wią­zań ryn­ko­wych do efek­tyw­nej i eko­no­micz­nej dzia­łal­no­ści w sfe­rze kul­tury; czy kul­tura powinna kie­ro­wać się roz­wią­za­niami ryn­ko­wymi, jakie są złe i dobre strony trak­to­wa­nia kul­tury jako jed­nej z gałęzi gospodarki?
  • Finan­so­wa­nie kul­tury i kre­atyw­no­ści w nowej per­spek­ty­wie – Kre­atywna Europa 2014–2020 – ile, co i kto.
  • Kre­atywne Pomo­rze Zachod­nie – życze­nie czy rze­czy­wi­stość; jakie formy i prze­jawy kre­atyw­no­ści funk­cjo­nują w woje­wódz­twie, jak wygląda „mapa” prze­my­słów kre­atyw­nych, czy sek­tor kre­atywny może stać się u nas wiodący?
  • Jakich instru­men­tów inter­wen­cji publicz­nej potrze­buje sek­tor kre­atywny, jakie instru­menty powinny być kie­ro­wane do róż­nych prze­my­słów kre­atyw­nych i do twór­czo­ści artystycznej?
  • Prze­my­sły kul­tury i prze­my­sły kre­atywne jako obszary two­rze­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia innowacji.
  • Czy kre­atyw­ność jest dobrym instru­men­tem pro­mo­cji regionu?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Rado­sław Brzózka — dziennikarz

Pane­li­ści:

Kamil Kuskow­ski – Dzie­kan Wydziału Malar­stwa i Nowych Mediów Aka­de­mii Sztuki w Szczecinie

Paweł Stro­jek - Dyrek­tor Cen­trum Kul­tury 105 w Koszalinie

Mar­cin Nie­wę­głow­ski — wła­ści­ciel butiku komu­ni­ka­cyj­nego OMG! PR i eks­pert ds. prze­my­słów kreatywnych

Maciej Jan­kow­ski — pre­zes Fun­da­cji Roz­woju Branży Inter­ne­to­wej „Net­camp” i czło­nek zarządu Zachod­nio­po­mor­skiego Kla­stra Prze­my­słów Kreatywnych

Jaro­sław Bon­dar - Adiunkt w Zakła­dzie Pro­jek­to­wa­nia Archi­tek­to­nicz­nego WBiA Zachod­nio­po­mor­skiego Uni­wer­sy­tetu Tech­no­lo­gicz­nego w Szczecinie

Data i miejsce:

Miej­sce: Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie, Gmach Główny, Wały Chro­brego 3
Data: 16 listo­pada 2013 r. godz.: 10.30–13.00

powrót