Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Dziedzictwo kulturowe – dobrodziejstwo czy balast? Zabytki Pomorza Zachodniego między teorią a praktyką

Panel poświę­cony będzie uwa­run­ko­wa­niom i moż­li­wo­ściom doty­czą­cym ochrony i opieki nad zabyt­kami (w tym: zagad­nie­niom praw­nym, bada­niom nauko­wym, publi­ka­cjom, pro­wa­dze­niu reje­stru zabyt­ków oraz woje­wódz­kich i gmin­nych ewi­den­cji zabyt­ków, pro­gra­mom opieki nad zabyt­kami). W jego trak­cie przed­sta­wione zostaną także moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji obiek­tów zabyt­ko­wych z wyar­ty­ku­ło­wa­niem przy­kła­dów pozy­tyw­nych (np. pałace w Siem­czy­nie i Lubie­cho­wie, zamek w Swob­nicy, kościół w Przy­wo­dziu i obwa­ro­wa­nia miej­skie w Trzciń­sku Zdroju), doto­wa­nych w zakre­sie prac kon­ser­wa­tor­skich z budżetu Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego, MKiDN lub innych źró­deł, jak rów­nież obiekty „zapo­mniane”, a wciąż wyma­ga­jące prac konserwatorskich.

Zagadnienia:

  • Włą­cze­nia ochrony i opieki nad zabyt­kami w pro­cesy rewi­ta­li­za­cji miej­sco­wo­ści Pomo­rza Zachod­niego (zwłasz­cza małych miast, mia­ste­czek, wsi) oraz ich zwią­zek z pobu­dze­niem akty­wi­za­cji społecznej.
  • Moż­li­wo­ści i potrzeby w zakre­sie two­rze­nia par­ków kul­tu­ro­wych, wpi­sy­wa­nia zabyt­ków archi­tek­tury na listę Pomni­ków Histo­rii i two­rze­nia tema­tycz­nych szla­ków turystycznych.
  • Postrze­ga­nia kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego jako pew­nej cało­ści i roli zabyt­ków (w tym rów­nież m.in. zabyt­ków tech­niki i dóbr współczesnych).
  • Finan­so­wa­nia prac konserwatorskich.
  • Spo­so­bów wyko­rzy­sty­wa­nia „gospo­dar­czego” obiek­tów zabyt­ko­wych oraz moż­li­wo­ści ich adap­ta­cji do współ­cze­snych wymogów.
  • Spo­łecz­nej per­cep­cji zabyt­ków i kra­jo­brazu kulturowego.
  • Czy wszyst­kie zabytki zbu­rzone lub bar­dzo znisz­czone należy odbu­do­wy­wać, czy też puste prze­strze­nie miej­skie zabu­do­wać dobrą współ­cze­sną archi­tek­turę? Jeśli tak, to czym się kie­ro­wać miej­scem czy też prze­zna­cze­niem nowego obiektu?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: dr Janina Kocha­now­ska
Pane­li­ści:

prof. Rado­sław Barek – Wydział Archi­tek­tury na Poli­tech­nice Poznań­skiej
Mał­go­rzata Gwiaz­dow­ska – Miej­ski Kon­ser­wa­tor Zabyt­ków w Szcze­ci­nie
dr Maciej Płot­ko­wiak – Zakład Teo­rii Archi­tek­tury, Histo­rii i Kon­ser­wa­cji Zabyt­ków ZUT
prof. Marian Ręb­kow­ski – Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski
Ewa Sta­necka – Zachod­nio­po­mor­ski Woje­wódzki Kon­ser­wa­tor Zabyt­ków
Teresa Sadow­ska – Wójt Gminy Banie

Data i miejsce:

Miej­sce: Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie Gmach Główny, Wały Chro­brego
Data: 15 listo­pada 2013 r., godz. 16.00 –18.30

powrót