Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Dlaczego NIE czytamy kultury – o edukacji kulturalnej

„Kul­tura nie jest czymś, co się po pro­stu wchła­nia. Kul­tury trzeba się uczyć”

Auto­rzy doku­men­tów opra­co­wa­nych w roku 2008 na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego na potrzeby jed­nego z „Rapor­tów o sta­nie kul­tury”, pod­su­mo­wu­ją­cych zmiany, jakie doko­nały się w sek­to­rze kul­tury w Pol­sce w ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat, przy­jęli za motto słowa kul­tu­ro­znawcy Elaine’a Bal­dwina: „Kul­tura nie jest czymś, co się po pro­stu wchła­nia. Kul­tury trzeba się uczyć”. Uni­wer­sal­ność ich wydźwięku sta­nie się inspi­ra­cją do pod­ję­cia reflek­sji na temat stanu edu­ka­cji kul­tu­ral­nej w Pol­sce i w naszym woje­wódz­twie. Liczymy na to, że próby odpo­wie­dzi zapro­szo­nych pane­li­stów staną się punk­tem wyj­ścia dla dys­ku­sji w szer­szym gro­nie, a może – oby – począt­kiem debaty publicznej.

Zagadnienia:

  • Czy potra­fimy zachę­cić dzi­siej­szą mło­dzież do odbioru kultury?
  • Czy dzieci szu­kają kon­taktu ze sztuką? Czy rodzice go szu­kają? Czy szu­kają nauczyciele?
  • Czy prze­gry­wamy z popkul­turą? Jest naszym sprzy­mie­rzeń­cem czy wrogiem?
  • Na ile wyko­rzy­stu­jemy nowo­cze­sne tech­niki medialne, kody poro­zu­mie­wa­nia się mło­dzieży i doświad­cze­nia współ­cze­snej sztuki?
  • Jak wspie­rać edu­ka­cję kul­tu­ralną w mie­ście i poza nim?
  • Kiedy zaczyna się kształ­to­wa­nie kon­su­menta sztuki? Czy miej­sce uwraż­li­wia­nia jest w szkole?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Piotr Kli­mek, Aka­de­mia Sztuki

Pane­li­ści:

Kata­rzyna Dziur­dzi­kow­ska - dyrek­tor Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej I stop­nia im. prof. Marka Jasiń­skiego w Szcze­ci­nie
Dorota Serwa – dyrek­tor Fil­har­mo­nii Szcze­ciń­skiej
Ali­cja Morawska–Rubczak - badacz, kry­tyk, kura­tor pro­jek­tów teatral­nych dla dzieci
Bog­dan Chęć – dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 61 w Szczecinie

Dariusz Kac­przak – zastępca dyrek­tora ds. nauko­wych w Muzeum Naro­do­wym w Szczecinie

Kazi­mierz Mon­kie­wicz - zastępca dyrek­tora Naro­do­wego Cen­trum Kultury

Data i miejsce:

Miej­sce: – Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie, ul. Sta­rom­łyń­ska 1
Data: 15 listo­pad 2013 r. godz: 16:00 – 18:30

powrót