Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Beczka bez dna czy nakaz cywilizacyjnego rozwoju – o finansowaniu kultury

Panel poświę­cony zagad­nie­niom zwią­za­nym z finan­so­wa­niem kul­tury ze środ­ków publicz­nych i pry­wat­nych, wza­jem­nym rela­cjom pomię­dzy dys­po­nu­ją­cymi tymi środ­kami a ich odbior­cami oraz ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych arty­stów, mece­na­sów i odbior­ców kultury.

Kul­tura czę­sto decy­duje o atrak­cyj­no­ści danego regionu zarówno pod wzglę­dem tury­stycz­nym, jak i inwe­sty­cyj­nym. Od pew­nego czasu zmia­nie ulega model finan­so­wa­nia przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych, dostępne są nowe moż­li­wo­ści i źró­dła – w tym udział sek­tora pry­wat­nego, który zaczyna dostrze­gać coraz więk­sze zna­cze­nie kul­tury w swo­jej dzia­łal­no­ści. W dys­ku­sji pane­lo­wej udział wezmą przed­sta­wi­ciele sek­tora publicz­nego i pry­wat­nego. Zapre­zen­to­wane zostaną mode­lowe przy­kłady finan­so­wa­nia kul­tury przez sek­tor prywatny.

Zagadnienia:

  • Finan­so­wa­nie kul­tury ze środ­ków publicz­nych i prywatnych.
  • Rola „mece­natu” publicz­nego nad dzia­łal­no­ścią kul­tu­ralną (przy­kłady, korzy­ści, wzorce, modele współ­pracy — stu­dium przy­padku, konfrontacje).
  • Wpływ kul­tury na roz­wój gospo­dar­czy regionu (przy­kłady, wzorce).
  • Czy sek­tor pry­watny jest zain­te­re­so­wany finan­so­wa­niem przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych i jakie ma z tego korzy­ści (przy­kłady, modele współ­pracy, konfrontacje)?
  • Czy dzia­łal­ność kul­tu­ralna pro­wa­dzona przez insty­tu­cje kul­tury powinna być zacho­wana wyłącz­nie dla pod­mio­tów publicz­nych? A w związku z tym – czy sek­tor nie­pu­bliczny powi­nien być dopusz­czony do orga­ni­zo­wa­nia i pro­wa­dze­nia insty­tu­cji kultury?
  • Czy jakość oferty kul­tu­ral­nej uza­leż­niona jest tylko od wyso­ko­ści środ­ków finansowych?
  • Czy pro­wa­dzone oraz pla­no­wane inwe­sty­cje w zakre­sie poprawy infra­struk­tury kul­tu­ral­nej prze­łożą się także na zmiany pro­gra­mowe, poprawę jako­ści usług oraz dotar­cie do nowych odbior­ców? Jeśli tak — to czy wiąże się to zawsze z dodat­ko­wymi kosz­tami finansowymi?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Rado­sław Brzózka (dziennikarz)

Pane­li­ści:

Woj­ciech Drożdż – Wice­mar­sza­łek Woj­we­ódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego
Paweł Poto­ro­czyn - Dyrek­tur Insty­tutu im. Adama Mic­kie­wi­cza
Edward Osina – Pre­zes Zarządu P.B. CALBUD Sp. z o.o.
Leszek Mądzik – sce­no­graf i reży­ser teatralny, malarz, foto­graf i wykładowca

Jaro­sław Czuba - Zastępca Dyrek­tora Naro­do­wego Insty­tutu Audiowizualnego

Data i miejsce:

Miej­sce: Teatr Pol­ski — sala główna
Data: 15 listo­pada 2013 r. godz. 12.30–15.00

powrót