Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Wojciech Drożdż

Dok­tor nauk eko­no­micz­nych w zakre­sie logi­styki i inte­gra­cji euro­pej­skiej. Absol­went Han­dlu Zagra­nicz­nego Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego, Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, stu­diów dok­to­ranc­kich z zakresu zarzą­dza­nia na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Pozna­niu. Spe­cja­li­sta z zakresu eko­no­miki trans­portu, logi­styki mię­dzy­na­ro­do­wej, poli­tyki regio­nal­nej i współ­pracy transgranicznej.

W obec­nej kaden­cji Zarządu Woje­wódz­twa pełni funk­cję wice­mar­szałka, odpo­wie­dzialny jest za: infra­struk­turę i trans­port, poli­tykę regio­nalną, kul­turę, naukę i dzie­dzic­two narodowe.

powrót