Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Wojciech Celiński

Pozy­tyw­nie zakrę­cony”  miło­śnik daw­nego świata Sło­wian i wikin­gów. Jeden z zało­ży­cieli Sto­wa­rzy­sze­nia  Cen­trum Sło­wian i Wikin­gów „Wolin Joms­borg Vineta”, a obec­nie jego prezes .

Marze­niem, które zre­ali­zo­wał, było stwo­rze­nie Warsz­ta­tów Arche­olo­gii Eks­pe­ry­men­tal­nej, czyli wcz­sno­śre­dnio­wiecz­nego skan­senu Sło­wian i wikin­gów, w któ­rym  odby­wają się lek­cje żywej histo­rii dla dzieci i mło­dzieży, ale także dla doro­słych. Od ponad 10 lat wraz  orga­ni­zuje część histo­ryczną Festi­walu Sło­wian i Wikingów.

powrót