Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Teresa Sadowska

Od 2006 r. pełni funk­cję Wójta Gminy Banie, m.in. aktyw­nie anga­żu­jąc się w rewa­lo­ry­za­cję zamku w Swob­nicy i dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia Zamek Swob­nica. Kie­ro­wany przez panią wójt zarząd gminy Banie pod koniec 2011 r. odzy­skał z rąk pry­wat­nych dawny zamek joan­nicki; od tego czasu efek­tyw­nie pozy­ski­wane są środki na remont i pro­wa­dzone prace rewaloryzacyjne.

powrót