Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Szymon Jeż

Od 15 lat zwią­zany z ryn­kiem książki, pra­co­wał w dzia­łach han­dlo­wych Wydaw­nic­twa Nauko­wego PWN, Egmont Pol­ska, Domu Wydaw­ni­czego Rebis; od 2008 roku pro­wa­dzi Wal­kow­ska Wydaw­nic­two spe­cja­li­zu­jące się w publi­ka­cjach o tema­tyce lokal­nej – szcze­ciń­skiej i pomor­skiej –  wyda­jące prze­wod­niki, albumy, lite­ra­turę faktu oraz powie­ści lokal­nych auto­rów; wydawca rocz­nika „Szcze­ci­ner”; od 2012 roku przy­go­to­wuje także publi­ka­cje mul­ti­me­dialne na urzą­dze­nia mobilne.

powrót