Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Robert Wasilewski

Dyrek­tor Fil­har­mo­nii Kosza­liń­skiej. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku (dyplom z wyróż­nie­niem), stu­diów pody­plo­mo­wych w zakre­sie zarzą­dza­nia pla­ców­kami oświa­to­wymi oraz insty­tu­cjami kul­tury w Aka­de­mii Muzycz­nej we Wro­cła­wiu oraz zarzą­dza­nia firmą na Poli­tech­nice Kosza­liń­skiej. Klar­ne­ci­sta FK, nauczy­ciel i były kie­row­nik sek­cji instru­men­tów dętych i per­ku­sji oraz wice­dy­rek­tor ds. muzycz­nych w szkole muzycz­nej w Koszalinie.

powrót