Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Radosław Brzózka

Dzien­ni­karz tele­wi­zyjny i radiowy, popu­la­ry­za­tor nauki. Autor pro­gramu popu­lar­no­nau­ko­wego „Jak to działa?” w TVP1 oraz współ­pro­wa­dzący pro­gramu „Kulturalni.pl” w TVP Polo­nia. Przez wiele lat współ­pra­co­wał z Pol­skim Radiem jako pro­wa­dzący audy­cje poranne oraz wydawca. Pasjo­nat nowych tech­no­lo­gii wyra­sta­ją­cych na pogra­ni­czu róż­no­rod­nych dys­cy­plin tech­niki i sztuki.

powrót