Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Radosław Barek

Dr hab. inż. archi­tekt, adiunkt w Insty­tu­cie Archi­tek­tury Urba­ni­styki i Ochrony Dzie­dzic­twa Poli­tech­niki Poznań­skiej w Pozna­niu .W bada­niach nauko­wych kon­cen­truje się na prze­mia­nach i roz­woju małych miast, archi­tek­tu­rze miesz­ka­nio­wej, cechach archi­tek­tury wer­na­ku­lar­nej i współ­cze­snym zasto­so­wa­niu mate­ria­łów natu­ral­nych w archi­tek­tu­rze i in. Wraz ze sto­wa­rzy­sze­niem „Wędrowni Archi­tekci” pro­wa­dził na Pomo­rzu warsz­taty dot. budow­nic­twa tra­dy­cyj­nego. Autor licz­nych opra­co­wań naukowych.

powrót