Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Prof. Przemysław Roman Czapliński

ur. 1962

Kry­tyk lite­racki, pro­fe­sor lite­ra­tury współ­cze­snej. Pra­cuje w Insty­tu­cie Filo­lo­gii Pol­skiej UAM. Tytuł pro­fe­sora zwy­czaj­nego otrzy­mał w 2002 r.

Pełni funk­cję kie­row­nika Pra­cowni Kry­tyki Lite­rac­kiej na Wydziale Filo­lo­gii Pol­skiej UAM, jest także redak­to­rem cza­so­pi­sma „Poznań­skie Stu­dia Polo­ni­styczne”. Były czło­nek Komi­tetu Nauk o Lite­ra­tu­rze Pol­skiej Aka­de­mii Nauk i jury Nagrody lite­rac­kiej Nike. Autor sze­regu publi­ka­cji krytycznoliterackich.

powrót