Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Prof. Inga Iwasiów

ur. 6 czerwca 1963

Pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego, lite­ra­tu­ro­znaw­czyni, kry­tyczka lite­racka, poetka i pro­za­iczka, w latach 1999 — 2012 redak­tor naczelna dwu­mie­sięcz­nika lite­rac­kiego „Pogranicza”.

Jest autorką powie­ści doku­men­tu­ją­cych skom­pli­ko­wane losy miesz­kań­ców Szcze­cina, opo­wia­dań, tomi­ków poetyc­kich, a przede wszyst­kim licz­nych roz­praw i ese­jów, w któ­rych zaj­muje się lite­ra­turą pol­ską XXXXI w. Publi­ko­wała m.in. na łamach: „Kre­sów”, „Nowych ksią­żek”, „Tek­stów dru­gich”, „FA-artu”, „Borus­sii”, „Pamięt­nika Literackiego”.

Została uho­no­ro­wana tytu­łem Amba­sa­dor Szczecina.

powrót