Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dr Piotr Klimek

Kom­po­zy­tor, wykła­dowca, pro­du­cent muzyczny. Pro­rek­tor ds. Arty­stycz­nych i Współ­pracy Zagra­nicz­nej Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie. Pisze muzykę sym­fo­niczną, chó­ralną, kame­ralną i elek­tro­niczną. Sil­nie zwią­zany z teatrem, napi­sał muzykę do ponad 100 przed­sta­wień. Two­rzy rów­nież insta­la­cje dźwię­kowe, muzykę fil­mową, bie­rze udział w pro­jek­tach z pogra­ni­cza róż­nych dzie­dzin sztuki. Twórca Aka­de­mic­kiego Cen­trum Kul­tury Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego. Czło­nek Związku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich. Pro­wa­dzi wła­sną ofi­cynę wydaw­ni­czą. Absol­went Kró­lew­skiego Kon­ser­wa­to­rium w Hadze oraz Aka­de­mii Muzycz­nej w Poznaniu.

powrót