Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Paweł Strojek

Dzia­łacz kul­tu­ralny i histo­ryk. Dyrek­tor Cen­trum Kul­tury 105 w Kosza­li­nie, a także Kosza­liń­skiego Festi­walu Debiu­tów Fil­mo­wych „Mło­dzi i Film” oraz Hanza Jazz Festi­wal; eks­pert Rady Pro­gra­mo­wej Zachod­nio­po­mor­skiego Fun­du­szu Fil­mo­wego „Pome­ra­nia Film” z ramie­nia pre­zy­denta Kosza­lina; pro­du­cent fil­mowy (m. in. filmu „Vocuus”).

powrót