Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Paweł Potoroczyn

Dyplo­mata, mene­dżer kul­tury, wydawca, pro­du­cent fil­mowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrek­tor Insty­tutu Adama Mic­kie­wi­cza. Absol­went Wydziału Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, stu­dio­wał także na Wydziale Histo­rii UW. Służbę publiczną roz­po­czął w 1992 r. jako Pre­zes Zarządu Pol­skiej Agen­cji Infor­ma­cyj­nej, a karierę dyplo­ma­tyczną jako Kon­sul do spraw kul­tury w Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Los Ange­les. W 2000 r. zakła­dał od pod­staw Insty­tut Kul­tury Pol­skiej w Nowym Jorku jako jego pierw­szy dyrek­tor. W roku 2005 został dyrek­to­rem Insty­tutu Pol­skiego w Lon­dy­nie. Publi­ko­wał m.in. w Rzecz­po­spo­li­tej, Tygo­dniku Powszech­nym i maga­zy­nie Brief.  W roku 2013 wydał powieść „Ludzka rzecz” (wydaw­nic­two W.A.B).

powrót