Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Paweł Osuchowski

z uro­dze­nia pozna­niak z wycho­wa­nia kra­ko­wia­nin z wyboru szcze­ci­nia­nin — muzyk na służ­bie słowa i dźwięku, dyry­gent, chór­mistrz, ani­ma­tor kul­tury, autor pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, audy­cji radio­wych. Dyrek­tor arty­styczny FAMD, zało­ży­ciel Orkie­stry Famd.pl, współ­twórca wielu cyklicz­nych wyda­rzeń muzycz­nych. Pasjo­nat astro­no­mii, pracy w ogro­dzie oraz piłki noż­nej. Wierny kibic pił­kar­skiej dru­żyny trzy­na­sto­krot­nego mistrza Pol­ski – Wisły Kraków.

powrót