Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Paweł Jaskanis

Arche­olog, histo­ryk sztuki, w latach 1999–2002 dyrek­tor gene­ralny Urzędu gene­ral­nego Kon­ser­wa­tora Zabyt­ków, od 2002 roku dyrek­tor Muzeum Pałacu w Wila­no­wie, czło­nek Rady Ochrony Zabyt­ków i Rady ds. Muzeów przy Mini­strze Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, wice­prze­wod­ni­czący Pol­skiego Komi­tetu Mię­dzy­na­ro­do­wej Rady Muzeów ICOM. Prze­wod­ni­czący Radny Muzeum naro­do­wego w Szcze­ci­nie, w któ­rej zasiada jako przed­sta­wi­ciel Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa narodowego

powrót