Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Olgierd Geblewicz

Magi­ster prawa i eko­no­mii, absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego oraz Zachod­nio­po­mor­skiej Szkole Biz­nesu. Karierę zawo­dową roz­po­czął od pracy w banku, następ­nie przez 13 lat pra­co­wał w sek­to­rze gospo­darki komu­nal­nej, w tym przez pra­wie 4 lata peł­nił funk­cję Pre­zesa ZWIK w Szcze­ci­nie. Od 2010 r. jest Mar­szał­kiem Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego, od 2013 r. prze­wod­ni­czą­cym Zarządu Szcze­ciń­skiej Plat­formy Obywatelskiej.

Odzna­czony przez Pre­zy­denta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Bro­ni­sława Komo­row­skiego Zło­tym Krzy­żem Zasługi za dzia­łal­ność na rzecz roz­woju samo­rządu tery­to­rial­nego w Pol­sce. Otrzy­mał także Nagrodę „Kon­fe­de­ratka – Przy­ja­ciel pra­co­dawcy”, przy­znaną w kate­go­rii samo­rządy terytorialne.

powrót