Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Monika Tomczyk

Wykła­dowca aka­de­micki, na stałe zwią­zana z Uni­wer­sy­te­tem Szcze­ciń­skim (Wydział Zarzą­dza­nia i Eko­no­miki Usług). Spe­cja­li­zuje się w eko­no­mice sek­tora kre­atyw­nego, jego wpły­wie na roz­wój regio­nalny oraz w mode­lach biz­ne­so­wych sek­tora kre­atyw­nego i kul­tury. Wie wszystko o zarzą­dza­niu desi­gnem i pro­jek­to­wa­niem usług na pozio­mie mikro­eko­no­micz­nym.
Dyrek­tor Szcze­ciń­skiego Inku­ba­tora Kul­tury, pro­mu­ją­cego i roz­wi­ja­ją­cego inno­wa­cyjne pomy­sły z zakresu kul­tury i kre­atyw­no­ści, a także pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Media Dizajn. Jej celem jest twór­cze i kre­atywne poszu­ki­wa­nie roz­wią­zań, które kon­cen­trują się na potrze­bach użyt­kow­ni­ków. Pla­no­wa­nie i wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści sek­tora kre­atyw­nego w sfe­rze funk­cjo­nal­nej, wizu­al­nej, emo­cjo­nal­nej i społecznej.

powrót