Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Michał Niezabitowski

Histo­ryk, prak­tyk i teo­re­tyk roz­woju muze­al­nic­twa pol­skiego i euro­pej­skiego. Znawca i popu­la­ry­za­tor dzie­jów Kra­kowa. Absol­went Insty­tutu Histo­rii UJ, pra­cow­nik Muzeum Histo­rycz­nego Mia­sta Kra­kowa, od 2004 r. dyrek­tor tej insty­tu­cji. Autor wystaw, publi­ka­cji nauko­wych i popularno-naukowych o histo­rii Kra­kowa. Czło­nek Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­kowa, Komi­tetu Kopca Kościuszki, Spo­łecz­nego Komi­tetu Odnowy Zabyt­ków Kra­kowa, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Muze­al­ni­ków Pol­skich, czło­nek Zarządu CAMOC.

powrót