Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Marian Rębkowski

Absol­went Insty­tutu Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, był sty­pen­dy­stą na Uni­wer­sy­te­cie w Gan­da­wie, w Rik­san­ti­kva­rie­äm­be­tet i Sta­tens Histo­ri­ska Museer w Sztok­hol­mie. Pro­fe­sor dr hab., od 2006 r. kie­row­nik Oddziału w Szcze­ci­nie Insty­tutu Arche­olo­gii i Etno­lo­gii PAN; spe­cja­li­sta w zakre­sie arche­olo­gii śre­dnio­wie­cza. Autor licz­nych prac naukowych.

powrót