Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Marcin Niewęgłowski

Wła­ści­ciel butiku komu­ni­ka­cyj­nego OMG! PR, spe­cja­li­sta ds. public rela­tions, mediów spo­łecz­no­ścio­wych oraz prze­my­słów kre­atyw­nych. Fina­li­sta kon­kursu Bri­tish Coun­cil „Young Cre­ative Entre­pre­neur 2012″ (kate­go­ria „Media”). Tema­tyką prze­my­słów kul­tury i prze­my­słów kre­atyw­nych zaj­muje się od kilku lat reali­zu­jąc pro­jekty dla takich miast jak: Łódź oraz War­szawa. Pisze o tym także na łamach bloga: http://cre­ati­ve­in­du­stries.co. Jego eks­perc­kie tek­sty na temat syner­gii kre­atyw­no­ści, kul­tury, inno­wa­cyj­no­ści, eko­no­mii i biz­nesu można zna­leźć m.in. na łamach Gazety Finansowej.

powrót