Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Małgorzata Gwiazdowska

Mgr histo­rii sztuki, absol­wentka Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i  ger­ma­ni­styki Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego oraz stu­dium rewa­lo­ry­za­cji sta­ro­miej­skich zespo­łów zabyt­ko­wych, ukoń­czo­nego na Wydziale Archi­tek­tury Poli­tech­niki War­szaw­skiej. Do 1991 r. pra­co­wała w Pań­stwo­wym Przed­się­bior­stwie Pra­cowni Kon­ser­wa­cji Zabyt­ków w Szcze­ci­nie, w latach 1991 — 1993 w Archi­wum Pań­stwo­wym w Szcze­ci­nie, a następ­nie Urzę­dzie Miej­skim w Szcze­ci­nie, gdzie od 1996 r. pełni funk­cję miej­skiego kon­ser­wa­tora zabyt­ków. Autorka wielu arty­ku­łów i opra­co­wań doty­czą­cych  zabyt­ko­wej archi­tek­tury Szcze­cina i Pomo­rza Zachod­niego. Człon­kini Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­ry­ków Sztuki oraz Pol­skiego Komi­tetu Naro­do­wego ICOMOS.

powrót