Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Małgorzata Frymus

Szcze­ci­nianka, absol­wentka Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego i łódz­kiej Fil­mówki czyli Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Fil­mo­wej , Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej. Dzien­ni­karka i publi­cystka  Pol­skiego Radia Szcze­cin zaj­mu­jąca się kul­turą. Wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego. Zwią­zana od lat ze Sto­wa­rzy­sze­niem OFFi­cyna i Zachętą Sztuki Współczesnej.

powrót