Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Magdalena Lewoc

Kura­torka i histo­ryczka sztuki. Autorka licz­nych wystaw sztuki współ­cze­snej w kraju i zagra­nicą. Współ­au­torka i koor­dy­na­torka pro­gramu Mare Arti­cum poświe­co­nego pro­mo­cji sztuki współ­cze­snej w regio­nie Morza Bał­tyc­kiego. Kura­torka kilku edy­cji Bał­tyc­kiego Bien­nale Sztuki Współ­cze­snej. Współ­au­torka pro­filu i stra­te­gii roz­woju Kolek­cji Regio­nal­nej Zachęty Sztuki Współ­cze­snej w Szcze­ci­nie. Od roku 2005 kie­ruje Muzeum Sztuki Współ­cze­snej (oddział Muzeum Naro­do­wego w Szczecinie).

powrót