Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Maciej Płotkowiak

Absol­went (1983 r.) Poli­tech­niki Szcze­ciń­skiej. Dr inż. archi­tekt, adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Archi­tek­tury, Teo­rii i Kon­ser­wa­cji Zabyt­ków ZUT oraz wła­ści­ciel pra­cowni pro­jek­to­wej. Autor licz­nych publi­ka­cji dot. obiek­tów zabyt­ko­wych. Waż­niej­sze pro­jekty i reali­za­cje: odbu­dowa kościoła w Choj­nie, kaplicy w Rurce, pała­ców w Dobro­polu i Bobrku, rewa­lo­ry­za­cja kościoła św. Jana Ew. w Szcze­ci­nie, zabez­pie­cze­nie tech­niczne zamku w Swob­nicy i in.

powrót