Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Maciej Jankowski

Pre­zes Fun­da­cji Roz­woju Branży Inter­ne­to­wej „Net­camp” i czło­nek zarządu Zachod­nio­po­mor­skiego Kla­stra Prze­my­słów Kre­atyw­nych. Orga­ni­za­tor pierw­szego polsko-niemieckiego Star­tup Week­endu. Zdo­bywca pre­sti­żo­wej nagrody Aulera i fina­li­sta Euro­pean Enter­prise Award za wspie­ra­nie przed­się­bior­czo­ści tech­no­lo­gicz­nej w Pol­sce. M.in. Lider Euro­pej­skiego Roku Kre­atyw­no­ści i Inno­wa­cji, Popu­la­ry­za­tor Nauki czy Euro­pean Pod­cast Award. Od 5 lat zaj­muje się mar­ke­tin­giem inter­ne­to­wym w wyszu­ki­war­kach, social media oraz ana­li­tyką internetową.

powrót