Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Maciej Chojnacki

Pre­zes Digital-Center sp. z o.o.. Absol­went Infor­ma­tyki na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz Filo­lo­gii angiel­skiej na WSJO w Pozna­niu. Do Digital-Center, firmy będą­cej pol­skim lide­rem w zakre­sie dostaw sprzętu i usług zwią­za­nych z digi­ta­li­za­cją, dołą­czył w 2008 roku.

Z satys­fak­cją oddaje się poszu­ki­wa­niom nowych roz­wią­zań w zakre­sie archi­wi­styki, digi­ta­li­za­cji i biblio­te­kar­stwa. Doświad­cze­nie i pasja zaowo­co­wały jego autor­skim opro­gra­mo­wa­niem Digi­Card, rewo­lu­cjo­ni­zu­ją­cym obsługę katalogów.

powrót