Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Leszek Mądzik

Sce­no­graf i reży­ser teatralny. Stu­dio­wał na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim, tytuł magi­stra sztuki otrzy­mał w Aka­de­mii Teatral­nej im. Zelwe­ro­wi­cza w Bia­łym­stoku, dok­tora i pro­fe­sora – w ASP w Warszawie.

W 1969 r. zało­żył Scenę Pla­styczną KUL, w ramach któ­rej zre­ali­zo­wał kil­ka­na­ście pre­mier. Jego teatr brał udział w ponad 50 mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach. W 1986 r. zało­żył Gale­rię Sztuki Sceny Pla­stycz­nej KUL. Autor sce­no­gra­fii w teatrach pol­skich, por­tu­gal­skich, fran­cu­skich i nie­miec­kich. Czło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków, pro­jek­to­dawca Muzeum Współ­cze­snej Sztuki Sakral­nej w Kiel­cach. Autor licz­nych pla­ka­tów i gra­fiki książ­ko­wej. Lau­reat sze­regu nagród i odznaczeń.

powrót